info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DC Bikes


DC Bikes heeft bij het opstellen van de algemene voorwaarden inhoudelijk rekening gehouden met de Europese en Nederlandse wetgeving. De algemene voorwaarden dienen ter bescherming van de consument en creëren daarnaast een betrouwbare situatie voor een aankoop op afstand.

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van het bedrijf
Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4: Het aanbod
Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6: Herroepingsrecht
Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
Artikel 8: Prijs
Artikel 9: Bestelling en levering
Artikel 10: Betaling
Artikel 11: Klachtenregeling en geschillen
Artikel 12: Bescherming van gegevens en privacy
Artikel 13: Wijziging voorwaarden
 Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Consument: ieder natuurlijk persoon die een overeenkomst aangaat met DC Bikes.
1.2 Het bedrijf: DC Bikes
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DC Bikes en een consument bij een verkoop op afstand tot stand komt.
1.4 Verkoop op afstand: een overeenkomst waarbij door DC Bikes gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten.
1.5 Aanbod: ieder aanbod wat DC Bikes doet voor goederen of diensten met de daarbij behorende voorwaarden die hier van toepassing voor zijn.
1.6 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.7 Prijs: de prijs voor de producten.


Artikel 2: Identiteit van het bedrijf
Naam: DC Bikes
Vestiging en/of bezoekadres: Energiestraat 4, 8051 TE, Hattem
Telefoonnummer: 06-34309707
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
E-mailadres: info@dc-bikes.nl
KvK-nummer: 81471556
Btw-identificatienummer: NL208518988B01


Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en de tot stand gekomen overeenkomst tussen bedrijf en consument. 
3.2 De tekst van de algemene voorwaarden wordt voor het sluiten van de koop op afstand aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn moet het bedrijf aangeven, voordat de koop op afstand wordt gesloten, dat de algemene voorwaarden zijn in te zien bij het bedrijf. Op verzoek van de consument kunnen daarnaast de algemene voorwaarden, indien deze niet redelijkerwijs ter beschikking zijn gesteld, kosteloos worden toegezonden aan de consument door het bedrijf. 
3.3 In het geval dat de koop op afstand elektronisch wordt gesloten kan, voordat de koop op afstand is gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden op afstand langs de elektronische weg ter beschikking gesteld worden. Dit dient te gebeuren op zodanige wijzen dat de consument de algemene voorwaarden op een gemakkelijke manier kan opslaan. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de consument geïnformeerd op welke wijze er dan kennis kan worden genomen van de algemene voorwaarden via de elektronische weg of op welke andere wijze de algemene voorwaarden kosteloos kunnen worden toegezonden.
3.4  Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk worden vastgesteld.


Artikel 4: Het aanbod
4.1 Het aanbod bevat een op waarheid beruste, duidelijke en nauwkeurige beschrijving van het aangeboden product. 
4.2 Bij het gebruik van een afbeelding(en) dient het bedrijf bij deze afbeelding(en) een waarheidsgetrouwe weergave te tonen van het aangeboden product. Het bedrijf is niet gebonden aan kennelijke fouten en/of vergissingen in het aanbod.
4.3 Bij elk aanbod dient het bedrijf het volgende te vermelden: de prijs, de betalingswijze, de verzendkosten en de eventuele overige voorwaarden die van toepassing zijn op het product.


Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument.
5.2 In het geval dat de consument via de elektronische weg het aanbod heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf via de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
5.3 Het bedrijf dient voor of bij uitvoering van de overeenkomst de consument de schriftelijke algemene voorwaarden te verstrekken.
5.4 Het bedrijf verstrekt haar bedrijfsnaam, vestigingsadres en telefoonnummer bij uitvoering van de overeenkomst om de consument de mogelijkheid te bieden eventuele klachten te kunnen melden.
5.5 Het bedrijf geeft de consument de relevante informatie ten aanzien van de geldende garantie op de producten.
5.6 Indien van toepassing dient het bedrijf de geldigheidsduur van de prijs of aanbod van de producten te vermelden.


Artikel 6: Herroepingsrecht
6.1 De consument heeft, indien het product is geleverd, bij aankoop van de producten de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden binnen het termijn van 30 dagen. 
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het product omgaan. De consument dient het product met mate en alleen indien dit nodig is uit de verpakking te halen.
6.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient hij het product, indien mogelijk, in de originele verpakking en inclusief alle toebehoren te retourneren naar het bedrijf. 
6.4 Het bedrijf stelt geen kosten aan het herroepen, wel verplicht het bedrijf de consument de kosten voor het retourneren te betalen.
6.5 Bij het opzeggen van de overeenkomst dient het bedrijf het door de consument betaalde bedrag terug te betalen. De betaling dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, plaats te vinden.
6.6 De consument kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien er sprake is van maatwerk of een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter.


Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij geld de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door het bedrijf.


Artikel 8: Prijs
8.1 Het bedrijf dient de prijs van een product duidelijk te vermelden en hanteert een duidelijke aanduiding van de valuta in symbool of woord.
8.1 De in het aanbod vermelde prijs van een product mag niet worden verhoogd.
8.2 In uitzondering op het vorige artikel is een prijsverhoging alleen mogelijk in de volgende gevallen:
- een prijswijziging als gevolg van een verandering van het btw-tarief;
- een prijswijziging (binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst) als gevolg van wettelijke wijzigingen en/of bepalingen.
8.3 Indien het bedrijf binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsverhoging doorvoert, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 
8.4 Bij producten waar de prijzen zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt wordt hier duidelijk informatie over verstrekt. De prijzen bij deze producten gelden dan als richtprijzen.
8.5 De prijs van het product in het aanbod zijn inclusief btw. 


Artikel 9: Bestelling en levering
9.1 Het bedrijf neemt met grote zorgvuldigheid elke bestelling in behandeling.
9.2 Het bedrijf dient, tenzij anders is overeengekomen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen de bestelling te leveren. Deze termijn heeft werking vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. 
9.3 Indien het bedrijf niet kan leveren binnen 30 dagen of de overeenkomst maar gedeeltelijk kan uitvoeren, dient het bedrijf de consument uiterlijk binnen 30 dagen hiervan op de hoogte te stellen.
9.4 In het geval van ontbinding conform het vorige lid, zal het bedrijf het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug betalen.
9.5 De levering van de goederen vindt plaats op het door de consument aangegeven adres tenzij anders is overeengekomen. Bij afhaling is dit lid niet van toepassing. 
9.6 Het risico van vermissing of beschadiging van het product ligt bij het bedrijf tot het moment van aflevering aan de consument, of bij een door het bedrijf aangegeven vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen. 


Artikel 10: Betaling
10.1 De consument dient, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen na ontvangst van de goed(eren). 
10.2 Het bedrijf is verplicht om duidelijk aan te geven op welke manier een betaling kan worden gedaan.
10.3 Het bedrijf heeft het recht om bij wanbetaling door de consument de hiervoor gemaakte kosten, met de wettelijke beperkingen hiervoor, in rekening te brengen. Het bedrijf dient de gemaakte redelijke kosten vooraf kenbaar te maken aan de consument.


Artikel 11: Klachtenregeling en geschillen
11.1 Het bedrijf zorgt voor een duidelijke vermelding van zijn contactgegevens aan de consument om hem de mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen.
11.2 Elke klacht dient zo spoedig mogelijk door het bedrijf, uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen, in behandeling genomen te worden. Indien het bedrijf bij een ingediende klacht bij voorbaat een langere verwerkingstijd verwacht, wordt de consument hiervan binnen 14 dagen schriftelijk op de hoogte gebracht. 
11.3 Het bedrijf zoekt bij een klacht altijd naar een passende oplossing en houdt de consument hiervan op de hoogte.
11.4 Indien er geen passende oplossing is gevonden kan de consument een beroep doen op de geschillen/klachtencommissie.


Artikel 12: Bescherming van gegevens en privacy
12.1 Het bedrijf dient met grote zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens.
12.2 De consument wordt op de hoogte gehouden van het gebruik van zijn persoonsgegevens.
12.3 Indien het bedrijf persoonsgegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals bij nieuwsbrieven, dient hij de consument de keuze te geven of hij dit wil. Het opzeggen van bepaalde procedures, zoals het afmelden voor een nieuwsbrief, dient eenvoudig en duidelijk te worden vermeld.
12.4 Bij gebruik van de persoonsgegevens van de consument anders dan voor het uitvoeren van de levering van het product, dient het bedrijf toestemming te krijgen van de consument.
12.5 De consument heeft de mogelijkheid haar gegevens te wijzigen.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Het bedrijf is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden en in haar website. Deze wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt en gepubliceerd op de website.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.